ព្រាប-សុវត្តិ

     
         
 

Preap Sovath, une nouvelle star de la nouvelle génération avec une belle voix, un nouveau style de musique très original et un look d'enfer à faire tomber toutes les Cambodgiennes comme des mouches.

 
Vous devrez installer Windows Media pour povoir visualiser ces images
 

 

         
 

 

ព្រាប-សុវត្តិ, អ្នកចម្រៀងសម័យថ្មី 

ដ៏ល្បីល្បាញ,  រូបរាង សែនសង្ហា 

ធ្វើឲ្យនារីខ្មែរ ត្រូវស្នេហ៍ គ្រប់ៗ គ្នា !

 

 

សូមអញ្ជើញ ជ្រើសយក បទចម្រៀង ក្នុងបញ្ជីខាងក្រោមនេះ