ការ Setup Windows XP from USB flash New

ស្តីអំពីបច្ចេកទេសទំនើប ថ្មីៗ ឫ ការប្តូរយោបល់គ្នា ខាងវិទ្យាសាស្រ្ត កំព្យូទ័រ

អ្នកទប់សម្រួល: Webmaster, Amara

ការ Setup Windows XP from USB flash New

អត្ថបទដោយ morokat » 17 កុម្ភៈ 2010 02:37

សូមទោសផងដែលមិនបានដាក់នៅទីនេះផ្ទាល់ សំរាប់ Setup Windows XP from USB flash New
សូមនាំយក លីងមកជូន


ចូលទៅយកទីនេះ
morokat
ពលទោ
 
អត្ថបទ: 1
ថ្ងៃ ចុះឈ្មោះ: 16 កុម្ភៈ 2010 12:49
ភូមិស្រុក: កម្ពុជា

ត្រឡប់ទៅ បច្ចេកទេសទំនើប

តើមានអ្នកណាខ្លះ ដែលកំពុងតែចូលរួមក្នុងទីប្រជុំនេះ ?

ទាំងអស់មាន ទស្សនិកជន ៖ 0​ នាក់, ភ្ញៀវ 0 នាក់

cron